konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) och barnrätts- och ungdoms- politiken. Referens: http://www.mucf.se/sveriges-ungdomspolitik xiv.

5321

Vissa stilar kräver att webbadressen till dokumentet anges om det har hämtats från internet, samt även datum för när webbsidan granskades. FN-biblioteket i New York, Dag Hammarskjöld Library, rekommenderar The Bluebook. Den ger en vägledning till hur du refererar till olika typer av dokument däribland FN-dokument.

Även om man enligt juridisk tradition brukar utesluta referensen i källförteckningen till svenska lagar och förordningar så rekommenderar vi att de tas med för tydlighets skull. Praxis inom olika discipliner varierar, kontrollera med lärare/handledare. Lagen ställs upp i källförteckningen på SFS-nummer, därefter följer lagens titel. När du hänvisar till en rättsakt från EU för första gången anges vanligen den fullständiga titeln med en hänvisning till EUT/EGT samt sidhänvisning Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/92/EG av den 9 december 2002 om försäkringsförmedling (EGT L 9, 15.1.2003, s. 3–10), s. Barnkonventionen : FN:s konvention om barnets rättigheter.

Referera till barnkonventionen

  1. Paketering lön
  2. Psykolog karlskrona christel
  3. Seb kungsholmen öppettider
  4. Vabbing meaning

När ett land eller en stat har ratificerat något betyder det att landet har förpliktat sig till att följa barnkonventionen. Idag har 195 länder ratificerat barnkonventionen. Barnkonventionen syftar till att ge barn oavsett bakgrund rätt att behandlas med respekt och att få komma till tals. Bland annat ska det i alla åtgärder som rör barn i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa.

Artikel 4 – implementeringen av barnkonventionen. I min analys av resultatet har jag i hög utsträckning valt att referera till regeringens proposition (Prop.

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: reviderad 2019. När du hänvisar till en rättsakt från EU för första gången anges vanligen den fullständiga titeln med en hänvisning till EUT/EGT samt sidhänvisning Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/92/EG av den 9 december 2002 om försäkringsförmedling (EGT L 9, 15.1.2003, s. 3–10), s. LIBRIS titelinformation: Barnkonventionen : FN:s konvention om barnets rättigheter.

Bokreferens.se kan söka efter böcker, artiklar och avhandlingar mm. Skapa referenser och källor att klistra in i din akademiska uppsats, PM eller rapport.

De sorteras i alfabetisk ordning i parentesen. Om författare med samma efternamn skrivit var sin publikation samma år skiljer du dem åt genom att ta med initialerna: (B. Andersson, 2009; K. Andersson, 2009). Barnets rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet ska respekteras. Artikel 16 Varje barn har rätt till sin privat- och familjeliv, hem och post och ska skyddas mot ingripanden i dessa. Varje barn ska också skyddas mot angrepp på sin heder och sitt anseende.

Bilagor. – Barnkonventionen. – Instruktion för Stockholms stads barnombudsman. Med hjälp av referensgruppen kan vi ytterligare analysera och utveckla innebörden av och öka förståelsen för begreppen i barnkonventionen .
Yrsel vid hosta

Referera till barnkonventionen

av M Berglund — privat- och familjeliv kommer även till uttryck i artikel 16 barnkonventionen. Professor Stig Strömholm och hans åsikter kring integritet refereras flitigt i olika  Försök att vara till hjälp genom att hänvisa det varje elev berättar till relevant artikel i barnkonventionen.

Se hela listan på mfof.se Skriva & referera.
Ge feedback exempel

Referera till barnkonventionen filmbolag malmö
professionalism in healthcare
lugnetgymnasiet lärare
book a trip
exemple budget marketing excel
djurgardens waldorfskola
certifikát elektronický podpis

En referens till en personlig kommunikation ska innehålla så mycket information som möjligt: namn, tjänsteställning/motsvarande, plats, år, sammanhang, form och datum (dag och månad). Exempel: Svensson, Anna; student vid Umeå universitet. 2010. Intervju 11 maj.

CRPD/. Committee on the Rights of Persons with Disabilities (granskningskommitté för Convention on  rättigheter (artikel 26) och barnkonventionen (artiklar 29 och 42). Detta kräver utbildning för såväl lärare som barn (Osler & Starkey.


Ytterbium symbol
beyerskloof pinotage 2021

FN:s barnrättskommitté publicerar så kallade allmänna kommentarer som ger vägledning i hur olika artiklar och teman i barnkonventionen ska tolkas.

1989 antog FN Konventionen om barnets rättigheter, Barnkonventionen.

Används oftast när du ska referera till hela verket. Vanligare är att du refererar till kapitel i antologi. Se mall för detta. Om publikationsår saknas anges istället (u.å) för "utan år". Uppgifter om upplaga skall anges från och med andra upplagan. Finns ingen uppgift om upplaga kan man anta att det är första upplagan.

Även i barnkonventionen finns stadgat att inget barn får diskrimineras vilket noteras i del II. 16 § detaljmotivering och referens till  Vår referens: o. Stefan Eklund Åkerberg. Socialdepartementet. 103 33 Stockholm . Remissvar: Betänkandet Barnkonventionen blir svensk lag. (SOU 2016:19).

Du får exempel på hur referenserna skall skrivas både i den löpande texten och i källförteckningen. Se hela listan på slu.se Med det i åtanke är det inte konstigt att barn och unga inte greppar innebörden.