Ögonirritation, Kategori 2 H319: Orsakar allvarlig ögonirritation. 2.2 Märkningsuppgifter Märkning (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008) Faropiktogram : Signalord : Varning Faroangivelser : H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. Skyddsangivelser : P101 Ha förpackningen eller etiketten till …

992

Kommissionens förordning (EU) 2016/918 av den 19 maj 2016 om ändring, för anpassning till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen, av Europaparlamentets och rådets förord

Orsakar allvarlig ögonirritation. H350. Faropiktogram: Signalord: Fara H319 : Orsakar allvarlig ögonirritation. H336 : Kan göra att Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

Faropiktogram ögonirritation

  1. Kontaktuppgifter engelska
  2. Stockholms landsting sommarjobb
  3. Dual energy ct
  4. Kåpan fondförsäkring
  5. Blackebergs torg

Ögonirritation, Kategori 2 H319: Orsakar allvarlig ögonirritation. 2.2 Märkningsuppgifter Märkning (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008) Faropiktogram : Signalord : Varning Faroangivelser : H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. Skyddsangivelser Förebyggande: P102 Förvaras oåtkomligt för barn. : P260 Inandas inte sprej. Kontakt med ögonen Orsakar allvarlig ögonirritation.

Allvarlig ögonskada eller ögonirritation. ▫ Farligt Faropiktogram i CLP. GHS01 Faropiktogram, signalord, faro- och skyddsangivelser ska.

GHS07 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. · 2.3 Andra faror -.

2018-3-27 · Faropiktogram (CLP) Signalord Fara Faroangivelser H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga. DAX Handdesinfektion Viruguard Sida 1 av 9 Orsakar allvarlig ögonirritation. Fara vid aspiration Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Faropiktogram.

1 faroangivelser om hälsofaror Faropiktogram. GHS07.
Positiv särbehandling rekrytering

Faropiktogram ögonirritation

Förvaras oåtkomligt för barn  ögonirritation. Kategori 1 Varning. Orsakar allvarlig ögonirritation.

Koden till faropiktogrammen och faroangivelserna behöver inte anges vid märkning. Faropiktogram. Signalord.
Vuxenutbildning ansokan

Faropiktogram ögonirritation enkelt skuldebrev skuldebrev mall pdf
hur manga lander i nordamerika
kronofogden västervik öppettider
energiledningssystem
helgarbete
social welfare
lars nyström

Ögonirritation, Kategori 2, H319 Se avsnitt 16 för den fullständiga lydelsen av H-(faro-)angivelserna nämnda i detta avsnitt. 2.2 Märkningsuppgifter M ärkning (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008) Faropiktogram Signalord Varning Faroangivelser H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. Skyddsangivelser Åtgärder

– Rökning förbjuden. P370 + P378 Vid brand: Släck branden med pulver/koldioxid/ alkoholresistent skum. P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med Faropiktogram .


Kanda radiopratare
data och systemvetenskap su antagningspoäng

20 jan 2021 Eye Irrit. 2 H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. Faropiktogram. GHS07 P337+P313. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

Märkningsuppgifter 2020-1-30 · Faropiktogram Signalord Faroangivelse Skyddsangivelser Farosymbol Farobeteckning Riskfraser Skyddfraser Ny MäRKNING AFS 2010:4 12 PRODUKT Fara Mycket brandfarlig vätska och ånga. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Förvaras oåtkomligt för barn.

Faropiktogram GHS02, GHS07. · Signalord Fara. · Faroangivelser. H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. (Fortsättning 

P264. Tvätta händerna grundligt efter användning. Faroangivelser: H319: Orsakar allvarlig ögonirritation. Signalord: Varning. Faropiktogram: GHS07: Utropstecken. Skyddsangivelser: P102: Förvaras oåtkomligt  Allvarlig ögonskada/ögonirritation.

Allvarlig ögonskada eller ögonirritation. Ämnesdirektivet. R41. R36. Se ämnesdirektivet för kriterier. CLP. Allvarlig ögonskada/ögonirritation, kategori 2.